อากาศ เป็นของผสมที่ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักที่สำคัญ ดังนี้
                   1. แก๊ส   เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของอากาศ แก๊ส ในอากาศแห้ง   100  ส่วน ประกอบด้วยแก๊สต่างๆ ดังนี้
                                         –  แก๊สไนโตรเจน                      78.084              เปอร์เซ็นต์
                                         –  แก๊สออกซิเจน                        20.946             เปอร์เซ็นต์
                                         – แก๊สอาร์กอน                            0.924               เปอร์เซ็นต์
                                         – แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์       0.033              เปอร์เซ็นต์
                                         –  แก๊สนีออน                               0.00182          เปอร์เซ็นต์
                                         – แก๊สฮีเลียม                                0.00520          เปอร์เซ็นต์
                                         – แก๊สอื่นๆ                                   0.000598        เปอร์เซ็นต์

                  2. ของเหลว   ของเหลวในอากาศ ได้แก่ ไอน้ำ ซึ่งเกิดจากการระเหยของน้ำจากแหล่งน้ำบนพื้นผิวโลก รวมทั้งการคายน้ำของพืช
และการหายใจของสิ่งมีชีวิตต่างๆ   เมื่อไอน้ำที่ถูกปล่อยออกมาลอยขึ้นสู่อากาศ   จะทำให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ต่างๆ   เช่น  ฝน  เมฆ  หมอก
และน้ำค้าง ทำให้อากาศมีความชื้น
                    3. ของแข็ง    นอกจากอากาศประกอบด้วยแก๊ส และของเหลว เช่น ไอน้ำ อากาศยังประกอบด้วยอนุภาคของฝุ่นละอองต่างๆ ซึ่งอาจเป็นอนุภาคที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ฝุ่นละอองดิน ละอองหิน ละอองเกสรดอกไม้ หรืออนุภาคที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อนุภาคของฝุ่นละอองจากกระบวนการอุตสาหกรรม การคมนาคม การเผาไหม้ รวมทั้งจุลินทรีย์ต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในอากาศ อนุภาคของฝุ่นละอองที่มีอยู่ในอากาศเป็นที่ยึดเกาะของหยดน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำในบรรยากาศ ถ้าไม่มีฝุ่นละอองก็จะไม่มีหยดน้ำในอากาศ ดังนั้น สภาพอากาศในที่ต่างๆ จึงมีความแตกต่างกันไป

Advertisements