อากาศจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น    และจัดเป็นทรัพยากรที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
อากาศ มีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งรอบๆ ตัวเราตลอดจนตามที่ว่างต่างๆ อากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น มีมวล   น้ำหนัก  ต้องการที่อยู่     มีแรงกระทำ
ต่อวัตถุได้ทุกทิศทุกทาง     อากาศที่ห่อหุ้มโลกไว้เป็นชั้นๆ มีความสูงจากพื้นผิวโลกขึ้นไปประมาณ  500 กิโลเมตร   เราเรียกชั้นของอากาศ
ที่ห่อหุ้มโลกว่า  บรรยากาศอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคน   สัตว์   และ พืช ถ้าไม่มีอากาศสิ่งมีชีวิตต่างๆ ก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
คนเราสามารถอดอาหารได้หลายวัน   แต่ถ้าขาดอากาศหายใจเพียง   5-6  นาที   เราสามารถตายได้   อากาศที่อยู่รอบตัวเรานี้   ประกอบด้วยแก๊ส
หลายชนิด   เช่น   แก๊สออกซิเจน ไฮโดรเจน   ไนโตรเจน   คาร์บอนไดออกไซด์   และแก๊สอื่นๆ   นอกจากนี้อากาศยังมีส่วนผสมของไอน้ำ
ฝุ่นละออง   เขม่าควัน   และเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเจือปนอยู่ด้วย   อากาศมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต   ดังนี้
                    1. มีแก๊สที่จำเป็นต่อการมีชีวิตของมนุษย์ สัตว์และพืช เช่น แก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และ แก๊สไนโตรเจน เป็นต้น
                    2. มีอิทธิพลต่อการเกิด ปริมาณ และคุณภาพของทรัพยากรอื่น เช่น ป่าไม้และแร่ธาตุ ทำให้เกิดลมและฝน
                    3. ช่วยปรับอุณหภูมิของโลก โดยเฉพาะไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะช่วยป้องกันการสูญเสียความร้อนจากพื้นดิน ทำให้
ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันกับกลางคืน และ ฤดูร้อนกับฤดูหนาวไม่แตกต่างกันมาก และทำให้บริเวณผิวโลกมีความอบอุ่นขึ้น
                    4. มีผลต่อการดำรงชีวิต สภาพจิตใจ และร่างกายของมนุษย์ ถ้าสภาพอากาศไม่เหมาะสม เช่น แห้งแล้งหรือหนาวเย็นเกินไป
คนจะอยู่อาศัยด้วยความยากลำบาก
                    5. ช่วยป้องกันอันตรายจากรังสีของดวงอาทิตย์ โดยโอโซนในบรรยากาศจะกรองหรือดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งทำให้ผิวไหม้เกรียม เป็นโรคมะเร็งผิวหนัง และโรคต้อกระจก
                    6. ช่วยเผาไหม้วัตถุที่ตกมาจากฟ้าหรืออุกกาบาตให้กลายเป็นอนุภาคเล็กๆ จนไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และทรัพย์สิน

Advertisements